Regulamin

Regulamin sklepu internetowego topbudowa.pl

obowiązujący od 02.01.2020 r.

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy topbudowa.pl, dostępny pod adresem internetowym https://www.topbudowa.pl, prowadzony jest przez Mariusza Szczepanika i Michała Woźniaka prowadzących działalność gospodarczą pod firmą SONTO Mariusz Szczepanik Michał Woźniak Spółka Cywilna, zwaną dalej SONTO, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9552496475, REGON 381951378.

 2. Adres do korespondencji: SONTO Mariusz Szczepanik Michał Woźniak Spółka Cywilna, ul. Bagienna 36C, 70-772 Szczecin.

 3. Przedmiotem świadczenia usług jest umowa Kupna Sprzedaży pomiędzy Klientem a Producentem i/lub Sprzedawcą. Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, stanowi jedynie narzędzie informatyczne za pośrednictwem, którego możliwe jest zawarcie umowy.

 4. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.

 5. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszystkie też posiadają gwarancję Producenta.

 6. Informacje handlowe zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 71 kc, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

§ 2 Definicje pojęć podstawowych

 1. Sprzedawca – właściciel Sklepu internetowego, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SONTO Mariusz Szczepanik Michał Woźniak Spółka Cywilna, zwaną dalej SONTO, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9552496475, REGON 381951378.

 2. Klient - każdy przedsiębiorca dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym topbudowa.pl stanowiący narzędzie informatyczne za pośrednictwem, którego możliwe jest zawarcie Umowy Sprzedaży.

 5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów z Producentem i/lub Sprzedawcą.

 8. Konto - konto klienta w Sklepie, gromadzone są w nim dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Producentem i/lub Sprzedawcą.

 13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Producentem i/lub Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.


§ 3 Kontakt ze Sklepem

Kontakt ze Sklepem możliwy jest poprzez adres e-mail: biuro@topbudowa.pl lub formularz kontaktowy na stronie Sklepu w zakładce Kontakt.

§ 4 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 2. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową:

 3. Internet Explorer lub

 4. Google Chrome lub

 5. Mozilla Firefox lub

 6. Opera lub

 7. Apple Safari;

 8. włączona obsługa JavaScript i cookies,

 9. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie, SONTO podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. SONTO zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer),

 11. Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do:

 12. korzystania ze Sklepu w  sposób zgodny z  obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

 13. korzystania ze Sklepu zgodnie z dobrymi  obyczajami oraz z  poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

 14. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

 15. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

 16. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 17. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu  niezamówionej informacji handlowej (spam).

§ 5

 1. Informacje ogólne

 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami  Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych przedsiębiorcy umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 4. Wszystkie ceny produktów na stronach internetowych podawane są w dwóch wariantach - jako ceny netto oraz brutto (te zawierają podatek VAT) lub tylko ceny brutto. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta. Przy wybranych produktach cena może być podana w przeliczeniu za 1 m2  lub za 1 mb zgodnie z informacją zawartą w opisie produktu. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, ubezpieczenie transportu i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 5. Na wszystkie towary sprzedawane w Sklepie wystawiane są faktury VAT.

 6. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie przez Klienta zamówienia kupna towarów za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie, dokumentu zamówienia przesłanego elektronicznie, e-maila lub telefonu i jego przyjęcie przez Sklep.

 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania nowych towarów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.


§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby, dane rejestrowe przedsiębiorcy (NIP, REGON), dane osoby do kontaktu. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 7 Warunki płatności i oferowane metody dostawy zamówienia

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu zobowiązań kontraktowych

 2. Płatność przelewem na numer konta bankowego

 3. Bank: mBank S.A.

 4. NRB: 57 1140 2004 0000 3402 7828 4090

 5. Za datę dokonania płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 6. Inne formy płatności, tj. zaliczka do zamówienia, terminy płatności mogą być indywidualnie negocjowane podczas składania zamówienia.

 7. Płatności na rzecz Sprzedawcy nie mogą być obciążone kosztami bankowymi, prowizjami, opłatą skarbową, podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub jakimikolwiek innymi opłatami manipulacyjnymi. Wszelkie tego typu koszty ponosi Klient.

 8. Klient jest zobowiązany do zapłaty za zamówiony Produkt i jego dostawę, chyba, że Klient odbiera zamówienie zgodnie z ust. 7.2.

 9. Wybór formy płatności odbywa się podczas składania Zamówienia.

 10. Termin realizacji zamówienia danego Produktu jest każdorazowo uzgadniany z Klientem i odpowiada e-mailowym ustaleniom pomiędzy Klientem a Sklepem. Gdyby czas realizacji zamówienia, miał przekroczyć podane terminy, Sklep skontaktuje się z Klientem, aby potwierdzić realizację Zamówienia oraz uzgodnić nowy termin.

 11. Nieuregulowanie zaległości, po otrzymaniu wezwania do zapłaty, spowoduje iż należności Sprzedawca, niezwłocznie przekaże do windykacji oraz może spowodować umieszczenie Klienta w Krajowym Rejestrze Długów.

 12. Cena jest wiążąca obie strony umowy w momencie złożenia Zamówienia. Cena Produktu nie zawiera kosztów przesyłki.

 13. Zamówione towary dostarczane są na terenie krajów Unii Europejskiej, koszt przesyłki lub transportu wraz z ubezpieczeniem pokrywa Klient. Koszt wysyłki Zamówienia obliczany jest przez Sklep indywidualnie do każdego zamówienie, ze względu na wielkość oraz wagę zamówionego Produktu. Klient każdorazowo przed złożeniem zamówienia jest informowany o koszcie przesyłki Zamówienia.

 14. Produkty dostarczane są do Klienta za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich na adres wskazany podczas składania zamówienia.

 15. Możliwy jest odbiór zakupionego towaru bezpośrednio przez Klienta własnym transportem od Producenta po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów ze Sklepem.

 16. Przy odbiorze towarów Klient jest zobowiązany sprawdzić towar pod względem ilości oraz jakości. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń w czasie odbioru towaru w odbieranej przesyłce należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kierowcy i odmówić przyjęcia towaru.

 17. Klient ma obowiązek odebrać dostarczony mu Produkt. Jeżeli Klient odmówi odbioru zamówionego Produktu w terminie dostawy lub nie odbierze Produktu w terminie dostawy zgodnie z zasadami przyjętymi u danego przewoźnika, Sprzedawca może żądać naprawienia szkody, która powstała w wyniku niedopełnienia przez Klienta obowiązku odbioru towaru (zwłaszcza kosztów dostawy towaru).

 18. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki lub nieodebranie przesyłki z powodu nieobecności Klienta w miejscu dostarczenia przesyłki, podczas wizyty dostawcy. W takim przypadku koszty ponownej obsługi zamówienia oraz koszty ponownej przesyłki pokrywa Klient.

 19. Klient może dokonać zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Zwrotom nie podlegają towary wykonane na indywidualne zamówienie Klienta.

 20. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient i nie podlegają one zwrotowi.

 21. Zwrotu towaru Klient dokonuje na adres Producenta po uzgodnieniu tego ze Sklepem.

 

§ 8 Faktury elektroniczne

 1. Faktura elektroniczna to faktura wystawiona przez Sprzedawcę przekazana i odebrana w formie elektronicznej przez Klienta, zgodnie z przepisami polskiego prawa.

 2. Warunkiem otrzymywania faktur elektronicznych od Sprzedawcy z tytułu złożonego zamówienia, jest akceptacja przez Klienta przesyłania faktur w formie elektronicznej wystawianych z tytułu złożonego zamówienia. Za akceptację przyjmuje się wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych zgodnie z § 1 ust. 4.

 3. Powyższa akceptacja oznacza rezygnację z otrzymywania faktur w formie papierowej z tytułu złożonego zamówienia. Wysyłanie oraz przechowywanie faktur elektronicznych zastępuje wysyłanie i przechowywanie faktur papierowych.

 4. Klient zobowiązuje się do przekazania Sprzedawcy adresu poczty elektronicznej, na który to adres Klient będzie otrzymywał faktury elektroniczne oraz do utrzymywania tego adresu aktywnego przynajmniej do czasu otrzymania faktur elektronicznych z tytułu złożonego zamówienia.

 5. Aktywny adres poczty elektronicznej wraz z informacją, że jest to faktura elektroniczna znajdzie się na fakturze.

 6. Sprzedawca wysyła wiadomość pocztą elektroniczną z fakturą elektroniczną po jej wystawieniu z opcją potwierdzenia odbioru, a Klient zobowiązuje się potwierdzić odbiór. Za moment doręczenia faktury elektronicznej uważa się moment odebrania poczty elektronicznej z fakturą elektroniczną przez serwer pocztowy Klienta, potwierdzony przez ten serwer.

 7. Wysyłane faktury elektroniczne są wystawiane w systemie informatycznym w formacie PDF/A. Faktury elektroniczne w takim formacie zapewniają autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność. Format PDF/A zapewnia łatwość odczytania na dowolnej platformie w długim okresie czasu.


§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Producentem następuje zgodnie z § 5 ust. 5.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Producentem.

 3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie uzgodnionym podczas składania Zamówienia. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

 9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.

 10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, ubezpieczenie transportu i dostarczenie) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.


§ 10 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

 3. W przypadku otrzymania Produktu wadliwego lub niezgodnego ze specyfikacją Zamówienia, Klient ma prawo do jego wymiany u Producenta bądź zwrotu. Sklep ma obowiązek uwzględnić uzasadnioną reklamację. Wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować i przesłać na adres Producenta po uzgodnieniu tego ze Sklepem.

 4. Producent po uzgodnieniu tego z Klientem za pośrednictwem Sklepu może usunąć wady zamówionego towaru stanowiącej podstawę reklamacji bezpośrednio u Klienta.

 5. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podany w  adres e-mail lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnianego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

 6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.

 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 8. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego Produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość Produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez Producenta.


§ 11 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Sklep w ramach prowadzonej działalności uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Klientów, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 2. Dokonywanie zakupów w Sklepie wiąże się z podaniem przez Klienta informacji kontaktowych m. in. numeru telefonu czy adresu poczty elektronicznej (adres e-mail). 

 3. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.

 4. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, produkcji, dostawy towaru, sprawozdawczości księgowej, reklamacji a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 5. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu może być w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, na co Klient składając zamówienie wyraża zgodę.

 6. Klienci, których dane osobowe Sklep przetwarza, posiadają uprawnienia wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do własnych danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.


§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Spory powstałe na tle realizacji Zamówienia Strony poddają do rozstrzygnięcia właściwemu rzeczowo sądowi w Szczecinie.

 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 6. Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych na liście referencyjnej Sprzedawcy.

 7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2020 r.