Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO serwisu internetowego www.topbudowa.pl

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MARIUSZ SZCZEPANIK prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SONTO MARIUSZ SZCZEPANIK MICHAŁ WOŹNIAK SPÓŁKA CYWILNA wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności ul. Bagienna 36C, 70-772 Szczecin, NIP  955 2496475, REGON 381951378, adres poczty elektronicznej: biuro@sonto.pl, numer telefonu:  516440064 (dalej ADO); Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

 2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:

  1. zachęcamy do kontaktu z doradcą Klienta pod numerem telefonu: 508 093 711,

  2. wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: adres e mail: biuro@sonto.pl lub pisemnie na adres ul. Bagienna 36C, 70-772 Szczecin;

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. zawarcia i realizacji umowy sprzedaży,

  2. zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi elektronicznej,

  3. wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej umowie sprzedaży,

  4. zaoferowania Pani/Pana produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego oraz dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Profilowanie polega na tym, że możemy w oparciu o Pani/Pana dane osobowe ocenić niektóre Pani/Pana cechy, służące do analizy Pani/Pana preferencji, a  w oparciu o nie – dostosowywać Pani/Pana profil w celu świadczenia dla Pani/Pana usług. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany jest niezbędne w celu zawarcia umowy sprzedaży.

 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest konieczność realizacji umowy, której jest Pani/Pan stroną lub podjęcia na Pani/Pana żądania realizacji działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest:

  1. uprzednia zgoda Usługobiorcy, Klienta lub potencjalnego Klienta,

  2. wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art.  23 ust.  4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora);

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych;

 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w proces współpracy w celu konieczności realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej;

 7. W czasie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stosujemy następujące zasady:

  1. Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek (np. zgoda osoby, od której dane pochodzą);

  2. Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda/podstawa na wszystkie cele;

  3. Adekwatności – przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;

  4. Merytorycznej poprawności – Administrator danych jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych;

  5. Czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych – nie przetwarzamy danych dłużej niż jest to konieczne;

  6. Integralności i poufności danych – Państwa dane są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dokładamy najwyższej możliwej staranności, być chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami;

 8. Jako podmioty danych ma Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,

  3. przenoszenia danych,

  4. usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

  6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;

 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celach określonych powyżej w punkcie 3 oraz punkcie 4, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Pani/Pana danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu;

 11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:

  1. okres realizacji naszego prawnie uzasadnionego obowiązku wynikającego z zawartej umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub przygotowania oferty dotyczącej możliwej współpracy w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego i oferowania Państwu bezpośrednio naszych produktów i usług;

  2. dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do  momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

 12. Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub przygotowania oferty dotyczącej możliwej współpracy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie zawarcie i realizacja umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub przygotowania oferty dla potencjalnego Klienta.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.